Det skogbaserte bioraffineriet – et fundament i Norges omstilling til et bioøkonomisk samfunn

Updated: 2016-12-09 | Print

Karin Øyaas

PFI, Høgskoleringen 6b, NO-7491 Trondheim, Norway.

Grønn vekst, sirkulær økonomi og bioøkonomi er begreper som har funnet sin plass i språket vårt de siste årene, i kjølvannet av økt fokus på klimaendringer, bærekraft og ønsket om overgang til et «grønnere» samfunn. Utvikling av ny teknologi basert på bærekraftige råstoff vil danne grunnlaget for fremtidens biobaserte velferdsøkonomi etterhvert som fossilt baserte produkter fases ut og grønne overtar. I Norge utgjør skog den største biomasse-ressursen. Utvikling av nye skogbaserte treforedlingsprosesser, såkalte bioraffinerier, vil være en sentral brikke i den grønne omstillingen. Slike bioraffinerier vil bli viktige motorer for fremtidig innovasjon og vekst. Treforedlingskompetanse vil ha en sentral rolle i denne omstillingen til et bioøkonomisk samfunn.

Praktisk økonomi & finans, 3, 241-252, 2016. DOI: 10.18261/issn.1504-2871-2016-03-03.